Raurile Desnatui si Terpezita Amonte de Fantanele

Cuprins referat Cum descarc?

Introducere. Categoria de arie protejata si baza legala pentru aceasta. pag. 1
1. DESCRIEREA SI EVALUAREA ARIEI PROTEJAT; 
1.1Informatii generale, Localizare. pag. 5
1.2 Zonarea interioara a ariei. pag. 5
1.3 Regimul proprietatii. pag. 5
2. Evaluarea ariei din punct de vedere al habitatelor comunitare si al speciilor care necesita masuri de conservare. pag. 6
2.1 Cadrul natural si comunitatile locale. Elemente care necesita protectie si conservare. pag. 6
3. ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR IN INTERIORUL ARIEI PROTEJATE SI IN VECINATATEA ACESTEIA. AMENINTARI SPECIFICE LA ADRESA ARIEI PROTEJATE. pag. 12
4. MANAGEMENTUL ARIEI PROTEJATE. pag. 13
4.1 Scopul managementului. Teme. Obiective. pag. 13
Bibliografie si referinte. pag. 19


Extras din referat Cum descarc?

Introducere 
Categoria de arie protejata si baza legala pentru aceasta
Categoria IV Rezervatii naturale, din cadrul categoriilor IUCN de Management al Ariilor Protejate include o Arie de Management pentru Habitat/Specie: arie protejata administrata in special pentru conservarea naturii prin interventii manageriale, respectiv o zona terestra si/sau marina supusa unei interventii active de management pentru a asigura mentinerea habitatelor si/sau indeplinirea necesitatilor unor specii particulare.
Situl "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" este inclus ca rezervatie naturala de tip acvatic, pe o suprafata de 18 km in Lista rezervatiilor naturale din judetul Dolj (arii in care intregul cadru natural sau anumite exemplare floristice, faunistice sau geologice sunt ocrotite de lege), lista ce cuprinde ariile protejate de interes national (19 rezervatii naturale) aflate pe teritoriul administrativ al judetului Dolj, declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000.
Baza legala pentru Aria Protejata si pentru plan Aria protejata "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" se regaseste in Lista rezervatiilor naturale, in Legea 5/2000 si in Hotararea nr.1143 - 18/09/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate prin care s-au mai adaugat noi rezervatii naturale la lista nationala, ca Rezervatie Naturala de interes acvatic la nivel national, bazata pe Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificari la Legea 49/2011, incadrata in Categoria Nationala A, prin publicare in Monitorul Oficial nr. 262/13.04.2011.
Prezentul plan de management a fost elaborat tinand cont de prevederile principalelor acte normative, cuprinzand cadrul legislativ principal care a stat la baza alcatuirii Planului:
o Legea 5 din 6 martie 2000 (Legea 5/2000) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate
o Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 si 98 bis din 7 februarie 2008, modificat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 29.11.2011.
o Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011
o Ordinul nr. 1964/2008 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania modificat si completat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr 2387/2011 
o Ordinul nr. 1948 din 17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare.
o Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005, modificata, privind protectia mediului
o Legea 407/2006 a vinatorii si protectiei fondului cinegetic, modificata 
o Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
o Legea nr. 107 / 1996 - legea Apelor - publicata in Monitorul Oficial nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare: Legea 310/2004, Legea nr. 112/2006, OUG nr. 3/2010 si Legea nr. 146/2010.
o Directiva Cadru privind Apa a Comisiei Europene 2000/60/CE -transpusa in legislatia nationala prin Legea 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996 , M.Of. nr. 584/ 30.06.2004.
o Hotararea Guvernului nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone
o H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si infiintarea administratiilor acestora modificata prin HG. 1529/2006
o Hotararea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania
o HG nr.1115/10.10.2002 privind accesul liber la informatia de mediu - publicat in Monitorul Oficial nr. 781/28.10.2002
o Ordinul MAPM nr.1182/18.12.2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului - publicat in Monitorul Oficial nr. 331/15.05.2003
o Hotararea Guvernului Nr.1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane"
o Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III_a, modificata.
o Directiva Pasari a Comisiei Europene 79/49/EEC
o Directiva Habitate a Comisiei Europene 92/43/EEC
1. DESCRIEREA SI EVALUAREA ARIEI PROTEJAT 
1.1 Informatii generale, Localizare
Aria naturala protejata "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" este situata in Regiunea Oltenia, in judetul Dolj, pe raza localitatilor Virvorul de Jos, Terpezita, Salcuta, Vela si Carpen, la sud-vest de Municipiul Craiova, pe o suprafata de 18 km.
Conform fisei de caracterizare a ariei intocmita de APM Dolj caracteristicile ariei din punct de vedere al localizarii, sunt urmatoarele:
Ecoregiune: Silvostepa Campiei Romane 
Coordonate: 44o 22'10" latitudine nordica, 22o36'40" longitudine estica, 44o11'20" longitudine sudica si 23 o10'40"longitudine vestica. 
Suprafata: 80 Km 
Altitudine: medie 90 - 100 m
Tip: zona umeda, apa dulce, stufaris 
Habitate majore: zona umeda
1.2 Zonarea interioara a ariei
Aria protejata "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" nu se supune prevederilor OUG 57/2007 Art 3, alin. 28 - cu modificarile si completarile ulterioare, prin urmare zonarea interna rezulta doar din aplicarea masurilor de management.


Fisiere in arhiva (1):

  • Raurile Desnatui si Terpezita Amonte de Fantanele.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Obiectivul OA1. Intarirea capacitatii administrative, prin stabilirea unor mecanisme adecvate, pentru desfasurarea activitatilor specifice din cadrul Ariei Protejate "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" 
- Obiectivul OB1. Asigurarea bazei de informatii/date referitoare la speciile si habitatele pentru care a fost declarata aria naturala protejata (inclusiv starea de conservare a acestora) cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservarii biodiversitatii si evaluarea eficientei managementului in Aria Protejata "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele"
- Obiectivul OC1. Promovarea si crearea oportunitatilor pentru dezvoltarea durabila a economiei locale in concordanta cu obiectivele Ariei Protejate "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" 
- Obiectivul OD1. Cresterea gradului de educare si constientizare privind Aria Naturala Protejata "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" si principiile dezvoltarii durabile 
- Obiectivul OE1.Valorificarea potentialului turistic al Ariei Protejate "Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele" in deplina concordanta cu principiile dezvoltarii durabile in vederea sustinerii comunitatilor locale invecinate
- Bandrabur, T., Feru M., Opran, C., (1963), Cercetari geologice si hidrologice in regiunea dunareana dintre Jiu si Calmatui, studii tehnico-economice, seria E, nr 6, Bucuresti. - Boengiu, S., (2008), Piemontul Balacitei - studiu de geografie, Editura Universitaria, Craiova
- Brezeanu, Ghe.,Simion-Gruita, A., (2002), Limnologie generala, Editura AGA, Bucuresti. - CIUINEL
- Andreea Marinela - EFECTELE ACUMULARII FANTANELE ASUPRA DINAMICII RELIEFULUI SI A ALBIEI MINORE A RAULUI DESNATUI, Universitatea din Craiova, Facultatea de Geografie 
- Constantin, S., (2004), Raurile din Oltenia * Fenomene Hidrologice de risc exceptional, Editura Sitech, Craiova
- Cotet, P., (1957), Campia Olteniei, Editura Stiintifica, Bucuresti
- Gastescu, P., (1971), Lacurile din Romania - limnologie regionala, Edit. Academiei, Bucuresti
- Giurma, I., (1997), Colmatarea lacurilor de acumulare, H.G.A., Bucuresti
-Ichim, I., Batuca, D., (1989), Radoane M., Duma D - Morfologia si dinamica albiilor de rauri, Editura Tehnica, Bucuresti
- Ichim, I., Radoane, M., (1986), Efectele barajelor in dinamica reliefului, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti
- Pleniceanu, V., (2003), Lacuri si zone umede, Editura Universitaria Craiova
- Stroe, R., (2003), Piemontul Balacitei.Studiu geomorfologic, Editura MondoRO
- CIRTU D. 1970. Aspecte din vegetatia ierboasa de lunca si locuri depresionare dintre Craiova-Desnatui-Dunare. St. Cercet., OMN Craiova. 99-108 
- CIRTU D. 1972. Vegetatia lemnoasa dintre Jiu-DesnatuiCraiova si Dunare. St. Cercet. OMN Gorj: 213-222, Tg. Jiu 
- CIRTU D. 1972. Vegetatia ruderala de pajisti, cai de comunicatie si terenuri batatorite din interfluviul Jiu-Desnatui. St. Cercet. OMN Gorj: 223-228, Tg. Jiu
- CIRTU D. 1979. Studiul geobotanic si agroproductiv al pajistilor naturale dintre Jiu-Desnatui-Craiova si Dunare, jud. Dolj. Rezumatul Tezei de Doctorat, Instit. Agronomic din Timisoara Fac. de Agronomie
- Donita N. et al. 1992. Vegetatia Romaniei. Bucuresti: Edit. Tehnica Agricola, 407 pp
- Donita N., Aurel Popescu, Mihaela Pauca-Comanescu, Simona Mihailescu, Iovu-Adrian Biris 2005. Habitatele din Romania. Edit. Tehnica Silvica Bucuresti, 496 pp
- Donita N., Aurel Popescu, Mihaela Pauca-Comanescu, Simona Mihailescu, Iovu-Adrian Biris 2006. Habitatele din Romania. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC). Edit. Tehnica Silvica Bucuresti. 95 pp
- Morosanu Gabriela, 2012, Valea Rea si Rapa Rosie Olteneasca, Grrenly, Revista ta de mediu - Panea, N., Antropologie a traditiilor: traditia populara si mecanismele de reglare a mentalitatii, Ed.Omniscop, Craiova, 1995
- Paun M. 1 966. Imprejurimile orasului Craiova, important centru floristic si de vegetatie. Ocrot. Nat. 10(2): 205-212
- Paun M., Popescu Gh., Cartu D., Cartu Mariana 1970. Flora Olteniae Exsiccata, Centuria VIII. Plantae Vasculares VI. A.Horto Botanico Universitatis Craiovensis
- Paun M. & Malos C. 1971. Importanta rezervatiilor botanice in studierea covorului vegetal si a landsaftului din Oltenia. St. si Cercet. COMN Craiova: 23-35
- Popescu Gh., Costache I., Radutoiu D., Gamaneci Gh. 2001. Flora pajistilor din nordul Olteniei (Cap. 3); Vegetatia pajistilor (Cap. 4) 63-216 pp. In I. IONESCU (ed.). Pajistile
permanente din nordul Olteniei. Craiova: Edit. Universitaria
- Popescu, M. et al., 1995, Monumente si rezervatii ale naturii, obiective istorice si turistice din Oltenia, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!