Forme de Determinare și Semnificațiile Presiunii Fiscale

Cuprins referat

1.Semnificatia si forme de exprimare a presiunii fiscale 1
2.Factorii de influentI si limitele presiunii fiscale 8
3.Consecintele presiunii fiscale si fiscalitatea in contextul integrarii in UE 10
4.Concluzii 13
5.Bibliografie 16


Extras din referat

1.Semnificatia si forme de exprimare a presiunii fiscale
Aparitia si consacrarea notiunii de fiscalitate,panI la acceptinea sa actualI, se inscrie organic in evolutia societatii omenesti, fiind legata indisolubil de crearea si functionarea statului,de la formele incipiente panI la institutiile de tip statal moderne, cu functii si sarcini multiple si complexe.
In contextul conturIrii sale ca fenomen socio-economic, tipic organizIrii de tip statal a societItii omenesti, notiunea de fiscalitate a vizat derularea proceselor de prelevare obligatorie de resurse bInesti la dispozitia statului, in corelatie cu cele de alocare/utilizare a acestor resurse pentru satisfacerea nevoilor considerate a avea caracter public,implicand raporturi economice in formI bIneascI intre stat si supusii sIi.Este insa de admis cI, in concordantI cu intelesul atribuit initial fiscului acceptiunea datI cel mai adesea conceptului de fiscalitate s-a grefat, mai ales, pe semnificatia proceselor de prelevare a unor pIrti din veniturile sau averile persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului.AceastI abordare nu face trimiteri explicite si la procesele de alocare/utilizare a resurselor respective, concretizate prin finantarea de cheltuieli publice pe seama cIrora se oferI gratuit unitIti publice in beneficial societItii, respectiv al cetItenilor, organizatiilor , intreprinderilor desi ele constituie elementul indispensabil manifestIrii fiscalitItii.
Pe de altI parte, este de remarcat cI realizarea proceselor economico-financiare 'vizate prin notiunea de fiscalitate avea nevoie, cu deosebire in lumea modernI(a statului de drept)' de crearea unui cadru juridic reglementativ specific relatiilor dintre stat si supusii sIi, care a marcat profund acceptiunile date acestui concept.
In consecintI, conceptul de fiscalitate poate fi si trebuie abordat, nu numai din punct de vedere juridic, ci si din punct de vedere economic.Or, in sens juridic, aceasta semnificI numai ansamblul reglementIrilor privitoare la instituirea si functionarea sistemului de prelevIri sub 
forme ale impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii la fondurile financiare administrate de cItre autoritItile publice.In aceastI acceptiune, literatura de specialitate trateazI fiscalitatea prin prisma cadrului legislativ referitor la impozitele si taxele practicate, intr-o tarI sau alta, aceasta fiind definitI adesea ca 'ansamblul reglementIrilor privitoare la prelevIrile obligatorii cItre stat'. AceastI interpretare a fiscalitItii are rezonantI in planul raporturilor juridice dintre stat si contribuabili, dar nu reflectI semnificatia sa economicI rezidI in redistribuirea veniturilor persoanelor fizice si juridice pentru acoperirea nevoilor publice, inclusiv intre membrii colectivitItilor organizate in forme cu caracter statal.
Spre deosebire, in sens economic, fiscalitatea semnificI un ansamblu de procese economice in formI bIneascI de redistribuire obligatorie a PIB de la persoanele fizice si juridice la dispozitia statului pentru acoperirea nevoilor de consum cu caracter public, ce implicI interconditionarea dintre procurarea si alocarea/cheltuirea resurselor respective.
Sub cel din urmI aspect, referirile la 'politica fiscalI' apar a fi mai adecvate esentei proceselor desemnate, aceasta delimitand pentru sfera fiscalitItii douI domenii:al mobilizIrii de resurse sub forme ale impozitelor si taxelor, respective, al alocIrii resurselor fiscale si finantarii consumurilor publice de bunuri si servicii.
Analiza fenomenului fiscalitItii, in contextual doctrinei financiare contemporane, trebuie sI ia in considerare ambele laturi ale aceluiasi proces de redistribuire a PIB, iar aprecierile asupra proportiilor si implicatiilor sale nu pot face abstractie de necesitatea corelIrii proceselor de mobilizare de resurse cu caracter fiscal cu cele de utilizare a acestora.Tratarea fiscalitatii numai prin prisma prelevIrilor obligatorii la fonduri publice, independent de destinatia lor, devine nerelevantI si nu poate fi integratI adecvat in modelele de dezvoltare economicI si socialI.
Devine, astfel, evident faptul cI abordarea problematicii fiscalitItii, cu deosebire in lumea contemporanI, implicI cercetarea suportului stiintific al infIptuirii proceselor de procurare si alocare/cheltuire a resurselor fiscale, inclusiv necesitatea fundamentIrii stiintifice a deciziilor aferente derulIrii acestora.Aceasta justificI si preocupIrile pentru modernizarea continuI a sistemelor fiscale s contureazI un domeniu distinctiv, al fiscalitItii ca stiintI.In acelasi contex, se constatI si faptul prin delimitarea si tratarea continutului fiscalitItii in acceptiunea mai restrictivI, ce vizeazI fundamentele sale stiintifice numai din perspectiva conceperii si realizIrii prelevIrilor fiscale, a condus si la conturarea acestui domeniu ca stiintI despre impozite.


Fisiere in arhiva (1):

  • Forme de Determinare si Semnificatiile Presiunii Fiscale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!