Situațiile Financiare Anuale

Extras din referat

Situatiile financiare anuale, reprezinta documentul de sinteza cel mai important, care asigura centralizarea si generalizarea datelor agentilor economici si institutiilor publice intr-o forma sistematica si unitara, care permite o prezentare de ansamblu, o analiza detaliata a rezultatelor obtinute la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune. 
Situatiile financiare anuale reprezinta un set de documente contabile de sinteza care prezinta informatii cu privirela pozitia financiara a unei entitati, performanta financiara si situatia fluxurilor de trezorerie, utile in cadrul proceselor decizionale de alocare si de utilizare a resurselor, de obtinere si de distribuire de rezultate. Fiind de interes general, situatiile financiare sunt menite sa satisfaca nevoile comune de informatii ale unei game largi de utilizatori, de exemplu, actionari, creditori, salariati si public. 
Elementele situatiilor financiare, un set complet de situatii financiare, cuprind:
- bilantul, 
- contul de profit si pierdere, 
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de trezorerie, 
- notele explicative.
Bilantul contabil este documentul oficial de gestionare a patrimoniului, care trebuie sa furnizeze o imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare a acestuia. Cu ajutorul etalonului monetar, el evidentiaza echilibrul dintre bunurile economice si sursele lor de finantare.
Contul de profit si pierdere face parte din structura situatiilor financiare. Este intocmit pe baza rulajelor cumulate a conturilor de venituri si cheltuieli din ultima balanta de verificare sintetica, acesta furnizand diferitelor categorii de utilizatori informatii referitoare la performanta financiara a unitatilor economice si la modul cum s-a format rezultatul reflectat in bilant.
Situatia fluxurilor de trezorerie, identifica sursele de numerar, elementele care au contribuit la cheltuirea numerarului pe parcursul perioadei de raportare si soldul numererului la data intocmirii bilantului. Prin intermediul acestui document sunt prezentate informatii referitoare la raportul dintre incasari si plati pe categorii de activitati, informatii utile pentru utilizatori in luarea deciziilor si stabilirea responsabilitatiilor.
Situatia modificarilor capitalului propriu este o componenta a situatiilor financiare prin care entitatile reflecta modificarile capitalurilor proprii intre doua perioade de raportare. Aceasta ofera informatii privind structura capitalurilor proprii, influenta modificarilor politicilor contabile, a reevaluarii activelor, modul de calcul si de inregistrare a amortizarii precum si corecturile in urma constatarii de erori contabile.
Anexele situatiilor financiare: politicile contabile si notele explicative reprezinta bazele intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, contribuind la cresterea gradului de corectitudine in ceea ce priveste relevanta informatiilor prezentate prin intermediul acestora.
Situatiile financiare reprezinta un sistem de indicatori economico-financiari ce caracterizeaza situatia patrimoniului si rezultatele obtinute la un moment dat de catre entitatea respectiva. Pe baza informatiilor prezentate in situatiile financiare ale unei entitati economice pot fi calculati o serie de indicatori care sa reflecte imaginea fidela a pozitiei financiare, a performantelor financiare si a altor activitati desfasurate in cadrul entitatii pe parcursul unui exercitiu financiar.
Principalele caracteristici calitative ce trebuie indeplinite la intocmirea situatiilor financiare sunt urmatoarele: 
- inteligibilitatea, 
- relevanta, 
- credibilitatea 
- comparabilitatea. 
Acestor caracteristici li se adauga si altele cum ar fi: prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea etc.
Situatiile financiare anuale ale intreprinderii care fac obiectul reglementarilor conform cu OMFP nr. 3055/2009 vor fi auditate de persoane autorizate, in conformitate cu legea nationala privind auditul financiar. 
Situatiile financiare anuale se intocmesc si se raporteaza in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii nr.82/1991, modificata si republicata, si cerintele O.M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime si anume: 
- total active: 3650000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7300000 euro;
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare de 50;
intocmesc situatii financiare anuale, cu toate componentele lor, (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modifivarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, anexele la situatiile financiare care includ notele explicative si politicile contabile) care dupa ce au fost semnate de persoanele imputernicite in acest sens, sunt supuse potrivit legii operatiilor de auditare sau verificare in vederea prezentarii (depunerii) lor ulterioare la Directia Judeteana a Finantelor Publice.
Situatiile financiare anuale se intocmesc si se raporteaza, de catre agentii ecomomici din Romania, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale: Legea contabilitatii nr.82/1991, modificata si completata ulterior, Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Principalele reglementari relevante, ce stau la baza intocmirii situatiilor financiare anuale, la nivel international, european si national, sunt: 
- la nivelul reglementarilor internationale se utilizeaza referentialul IAS/IFRS, respectiv referentialul nord-american US GAAP.
- In plan european sunt elaborate Directiva a IV-a CEE, Directiva a VII-a CEE si Directiva a VIII-a CEE - privind auditarea situatiilor financiare anuale, in contextul euroarmonizarii contabile si Regulamentele (CE) de implementare a IFRS in UE. 
- la nivelul Romaniei a fost elaborata Legea 82/1991 Legea contabilitatii modificata si completata ulterior ca urmare a armonizarii cu Standardele Internationale de Contabilitate si conformarii cu Directivele europene, ultimele reglementari relevante in domeniul intocmirii si prezentarii situatiilor financiare sunt adoptate prin Ordinul ministrului finantelor publice 3055/2009.


Fisiere in arhiva (1):

  • Situatiile Financiare Anuale.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!