Bilanț contabil

Extras din referat

Denumirea indicatorului (mii lei) Nr. Exercitiul financiar
rand Precedent Curent
A. Active imobilizate - total 01 334134112 442396673
I. Imobilizari necorporale 02 112827 761587
II. Imobilizari corporale - total 03 333960171 441573972
III. Imobilizari financiare 04 61114 61114
B. Active circulante - total 05 330562056 515792600
I: Stocuri - total 06 141953183 122067958
II. Creante - total 07 180200143 390840345
III: Investitii financiare pe termen scurt 08 - -
IV. Casa si conturi la banci 09 8408730 2884297
C. Cheltuieli in avans 10 1902966 1489075
D. Datorii ce trebuie platite pana la 1 an 11 227834680 186432713
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (05 + 10 - 11 - 16) 12 100194521 325651589
F. Total active minus datorii curente(01 + 12) 13 434328633 768048262
G. Datorii ce trebuie platite 929b122j peste 1 an 14 8493328 127907177
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 - -
I. Venituri in avans 16 4435821 5197373
J. Capital si rezerve 17 448290076 634448682
I. Capital (subscris varsat) 18 59199226 295996131
II. Prime de capital 19 - -
III. Rezerve din reevaluare 20 245482220 95164551
IV. Rezerve 21 143608630 243288000
V. Rezultatul reportat - Sold C 22 - 28147174
- Sold D 23 22454771 22454771
VI. Rezultatul exercitiului - Sold C 24 40667697 51384049
Repartizarea profitului 25 40667697 51384049
Total capitaluri proprii (18 + 20 + 21 + 22 - 23) 26 425835305 640141085
Patrimoniul public 27 - -
Capitaluri - total (26 + 27) 28 425835305 640141085
BILANT FINANCIAR
Active = Necesaruri nete Exercitiul financiar Pasive = Resurse Exercitiul financiar
(mii lei) Precedent Curent (mii lei) Precedent Curent
Mijloace cu durata > 1 an 334134112 442396673 Resurse cu scadenta >1an 434328633 768048262
A. Active imobilizate 334134112 442396673 J. Capital si rezerve 425835305 640141085
I. Imobilizari necorporale 112827 761587 I. Capital 59199226 295996131
II. Imobilizari corporale 333960171 441573972 II. Prime de capital - -
III. Imobilizari financiare 61114 61114 III. Rezerve din reevaluare 245482220 95164551
Mijloace cu durata < 1 an 330562056 515792600 IV. Rezerve - total 143608630 245288000
B. Active circulante 330562056 515792600 V. Rezultatul reportat - Sold C - 26147174
I. Stocuri - total 141953183 122067958 - Sold D 22454771 22454771
II. Creante - total 180200143 390840345 VI.Rezultatul exercitiului - Sold C 40667697 51384029
III: Invest. financiare/termen scurt - - Repartizarea profitului 40667697 51384029
IV: Casa si conturi la banci 8408730 2884297 Total capitaluri proprii 425835305 640141085
C. Cheltuieli in avans 1902966 1489075 H.Provizioane pt.riscuri-cheltuieli - -
G. Datorii pe o perioada > 1 an 8493328 127907177
D. Datorii pe o perioada de 1 an 227834680 186432713
Total datorii 236328008 314339890
I. Venituri in avans 4435821 5197373
Total Active Nete 666599134 959678348 Total Capitaluri 666599134 959678348
Analiza ratelor de structura din activul bilantului
Structura activului Exercitiul financiar
(%) Precedent Curent
Active imobilizate 50,12 46,10
Imobilizari necorporale 0,017 0,079
Imobilizari corporale 50,10 46,01
Imobilizari financiare 0,003 0,011
Active circulante 49,88 53,90
Stocuri - total 21,59 12,88
Creante - total 27,03 40,72
Disponibilitati 1,26 0,30
Total Active Nete 100 100
1. Structura activului reflecta ponderea de peste 50 % a imobilizarilor corporale in totalul activului, care este in reducere pana la 46 % in favoarea activelor circulante, care depasesc activele imobilizate, ajungand de la 49,88 % la 53,90 %.
2. Imobilizarile corporale detin ponderea dominanta in totalul activelor imobilizate, in consens cu activitatea predominant industriala a intreprinderii.
Analiza structurii surselor de finantare
Nr. Rate de finantare Exercitiul financiar Abateri Indici
crt. Precedent Curent (+- ?) (%)
1. Rata indatorarii globale (Rig = D/Pasiv) 0,354 0,327 - 0,027 92,37
2. Levierul financiar (LF = D/C) 0,5492 0,4871 -0,0621 88,70
3. Rata autonomiei financiare (Raf = C/D) 1,82 2,05 + 0,23 112,6
4. Rata indatorarii la termen (Rit =Dt.lg/C) 0,02 0,20 + 0,18 1000
5. Capacitatea de indatorare (Ci = C/Cp) 0,98 0,83 - 0,15 84,7
6. Capacitatea de rambursare (Cr = CAF/D) 0,160 0,152 - 0,08 95,0
1. Rata indatorarii globale sub 0,5 si in scadere arata reducerea ponderii datoriilor si cresterea ponderii capitalurilor proprii in structura finantarii.
2. Reducerea levierului financiar reflecta scaderea gradului de indatorare ca urmare a cresterii ponderii capitalurilor proprii, avind ca efect cresterea gradului de autonomie financiara la valori supraunitare.
3. Cresterea ratei de indatorare la termen de peste 10 ori a fost consecinta cresterii mai rapide a datoriilor cu scadenta peste 1 an comparativ cu capitalurile proprii.
4. Reducerea capacitatii de indatorare, care se mentine superioara valorii de 0,5, arata tendinta de reducere a ponderii capitalurilor proprii in capitalul permanent.


Fisiere in arhiva (1):

  • Bilant Contabil.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!